STICHTING KIELEGATS CARNAVAL MUSEUM
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kielegats Carnaval Museum verwerkt van haar vrijwilligers, sponsoren,, zakelijke relaties en/of andere geïnteresseerden.

Indien u vrijwilliger wordt van Stichting Kielegats Carnaval Museum, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Kielegats Carnaval Museum verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Kielegats Carnaval Museum
Secretaris Ruud Voorvaart
p/a Oude Vest 9
4811HR Breda
secretaris@kielegatsmuseum.nl
KvK: 20167169

2.Welke gegevens verwerkt Stichting Kielegats Carnaval Museum en voor welk doel

2.1 In het kader van vrijwilligerswerk, sponsoring, kapellen, zakelijke relatie, of geïnteresseerden die de nieuwsbrief ontvangen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. geboortedatum
 3. adresgegevens eventueel postadres
 4. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en websites
 5. bankrekeningnummer(s) (dit alleen bij zakelijke relatie, donateurs en Vrienden)
 6. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze stichting zoals bv social media accounts en beeldmateriaal tijdens onze evenement, tenzij betrokkene hiertegen schriftelijk per email bezwaar tegen maakt.

MINDERJARIGEN Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2.2 Stichting Kielegats Carnaval Museum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. In geval van vrijwilligerswerk: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en social media account wordt gebruikt voor contact over het vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie en voor het versturen van informatie over de activiteiten van Stichting Kielegats Carnaval Museum via de nieuwsbrief .
 2. In geval van zakelijke relatie: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het versturen van correspondentie om de zakelijke overeenkomst tot stand te brengen/te continueren en voor facturering.
 3. In geval van geïnteresseerden die de nieuwsbrief ontvangen; uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van informatie en evt. uitnodigingen voor en over de activiteiten van
  Stichting Kielegats Carnaval Museum.
 4. In geval van personen die zich inschrijven voor deelname aan activiteiten georganiseerd door
  Stichting Kielegats Carnaval Museum zonder financiële overeenkomst; uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van informatie over de desbetreffende activiteit van Stichting Kielegats Carnaval Museum.

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting Kielegats Carnaval Museum gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie van Stichting Kielegats Carnaval Museum en carnaval gerelateerde zaken te sturen.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via het emailadres secretaris@kielegatsmuseum.nl, deze staat vermeld op de nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

Stichting Kielegats Carnaval Museum verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens (verzameld ten behoeve van onder punt 2 genoemde activiteiten), tot wederopzegging van de relatie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij toestemming gegeven wordt om de gegevens te bewaren voor b.v. reünie- en statistische doeleinden.

4. Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden; bijv. bij bezoek op defensieterreinen zoals KMA te Breda.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. Alle personen die actief zijn voor Stichting Kielegats Carnaval Museum en die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via het secretariaat van Stichting Kielegats Carnaval Museum kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Kielegats Carnaval Museum zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de secretaris.
 3. Indien uw klachten hebt over de wijze waarop Stichting Kielegats Carnaval Museum uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de secretaris.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretaris@kielegatsmuseum.nl

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.