In den beginne van de B.C.V. (St. Kielegat)

Het oude vastenavondfeest werd in vroeger eeuwen ook in Breda uitbundig gevierd, zij het dat stadsbestuur en geestelijkheid de nodige twijfels hadden. De burgers trokken toen in allerlei uitrustingen (mommingen) door de straten. Het feest was echter nog ongeorganiseerd en vooral de “gewone man” deed eraan mee. Toen in de vorige eeuw ook de betere standen interesse in het carnaval begonnen te krijgen, ontstonden de eerste echte carnavalsverenigingen.
Het georganiseerde carnaval, met optocht, prins en raad van elf deed ook in Breda zijn intrede. Voor zover bekend gebeurde dit voor het eerst in 1868.Er werd in dat jaar een kleine optocht gehouden en onder leiding van vorst Momus en de Club van Elf, feestten heel wat Bredanaars (Het idee voor Prins en Raad van Elf was ontstaan in Keulen).Een vaste traditie werd echter nog niet ingezet. Incidenteel werd er een optocht gehouden en was er sprake van een prins. De in 1882 opgerichte Bredase Carnavals Club heeft slechts kort bestaan.
Met de vereniging Bonus Eventus kwam er enige continuïteit in de carnavalsviering, zij het dat het feest met name in besloten gelegenheden werd gevierd. Elk jaar werd er na 1894 een optocht georganiseerd. Van een prins carnaval was echter geen sprake bij deze vereniging. Toen de gemeenteraad na de Eerste Wereldoorlog het Carnaval verbood zag het er somber uit voor de feestvierders.
Pas in 1936 kwam er verandering in de situatie. In dat jaar werd de Bredase
Carnavalsvereniging opgericht. Deze vereniging slaagde erin om van het carnaval een echt volksfeest te maken. In 1939 werd er voor het eerst weer een optocht georganiseerd. De inspiratie voor de herleving van het Bredase carnaval was uit Den Bosch (Oeteldonk) gekomen. Ook de boerenkielen zijn uit deze stad over gewaaid, evenals een aantal activiteiten rond de prins. Zo is het vele jaren gebruik geweest dat de Bredase prins op carnavalszaterdag met de trein op het station aankwam en aldaar door een grote menigte onthaald werd. Per rijtuig ging het dan richting stadhuis, alwaar door de burgemeester de sleutel van de stad overhandigd werd. Ook de naam van de prins was in de beginjaren afgeleid van die van zijn Bossche collega. De Bredase prinsen heetten toen Amadeus, die uit Den Bosch Amadeiro.
In die naam is tegenwoordig verandering gekomen, evenals in de aankomst van de prins. Het feest is echter blijven bestaan.